Anakin Studio

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-เอเชีย

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-เอเชีย

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-เอเชีย สังกัดสำนักคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดทำการเรียนการสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ตั้งอยู่เลขที่ 888/8 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 ตามเจตนารมย์ของ ดร.สำรวย มหาพราหมณ์ ผู้รับใบอนุญาต ก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-เอเชีย มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวิทยาลัย แห่งนี้ให้เป็นสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของเด็กไทยสู่สังคมอาเซียน โดยทางวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกับโครงการ 3ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) เป็นหนึ่งในโครงการของภาครัฐ และกระทรวงแรงงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า ได้มีงานทำในสถานประกอบการขนาดใหญ่ และมีชื่อเสียง เช่น Central Group เป็นต้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-เอเชีย

อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีจิตอาสา
เอกลักษณ์ : ก้าวทันเทคโนโลยี
ปรัชญา : สร้างคน สร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อการพัฒนา

888/8 หมู่6 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
06-1443-0787 / 08-008-2333 / 08-8165-8106 / 08-0683-9769

www.thaiasia.ac.th

จันทร์. – ศุกร์. 08.00 – 16.00 น.

ผลงานอื่นๆในหมวดหมู่นี้

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-เอเชีย

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-เอเชีย

Anakin Studio