Anakin Studio

บริษัท กิจการยาง ชลบุรี จำกัด

บริษัท กิจการยาง ชลบุรี จำกัด

ดำเนินธุรกิจในด้านยางรถยนต์ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี ขณะนี้บริษัทฯขยายกิจการ และเจริญเติบโตขึ้น อีกทั้งนำเทคโนโลยีในด้านการผลิตหน้ายางรถยนต์ สำหรับรถบรรทุก เพื่อให้ได้คุณภาพ ตอบรับกับลูกค้าที่ใช้บริการอัดดอกยาง หล่อดอกยาง 

นอกจากการผลิตหน้ายางเพื่อหล่อดอก อัดดอกแล้ว กิจการยาง ยังจำหน่ายยางรถบรรทุก ทั้งยางในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเรื่องๆ เพราะธุรกิจในประเทศต้องขับเคลือนด้วยการขนส่ง ดังนั้นทุกธุรกิจต้องใช้ยานพาหนะ จึงขาดไม่ได้ที่จะต้องใช้ยางรถยนต์ 

ผลงานอื่นๆในหมวดหมู่นี้

สยาม โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์

บริษัท สยาม โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

Anakin Studio
Sejin Tube Tech (Thailand)

บริษัท เซจิน ทูบ เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

Anakin Studio
อิมเพรส พริ้นติ้ง แอนด์ ไอทีโซลูชั่น

หจก. อิมเพรส พริ้นติ้ง แอนด์ไอที โซลูชั่น

Anakin Studio